Xử lý nứt, gia cố kết cấu bê tông sàn công trình Vol cafe – KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

Xử lý nứt, gia cố sàn bê tông - Vol Cafe - KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai

Tagged with: , ,

Đối Tác